FAQ

Co to jest fotowoltaika?

Fotowoltaika to pojęcie odnoszące się do technologii produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu efektu fotowoltaicznego. Najprościej – fotowoltaika to prąd ze słońca.

Kto to jest prosument?

Prosumentem nazywamy konsumenta energii elektrycznej, który jest również jej producentem.

Zgodnie z obowiązującą ustawą:

prosument energii odnawialnej – nazywamy odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej

Do grona prosumentów zaliczamy: gospodarstwa domowe, osoby fizyczne, rolników, wspólnoty mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, jednostki samorządu terytorialnego, fundacje, stowarzyszenia, a w myśl nowelizacji również firmy i przedsiębiorstwa.

Z jakich elementów składa się instalacja fotowoltaiczna?

Do podstawowych elementów instalacji fotowoltaicznej zaliczamy:

  • – moduły fotowoltaiczne (generator) – przekształcają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną,
  • – inwerter fotowoltaiczny (falownik) – serce systemu, przekształca prąd stały z modułów w sieciowy prąd przemienny, czyli taki jak w domowych gniazdach,
  • – system montażowy – certyfikowana konstrukcja dostosowana do typu dachu lub podłoża, która zapewnia trwałe i bezpieczne oparcie i trzymanie modułów,
  • – zabezpieczenia elektryczne – montowane po stronie prądu stałego, jak i przemiennego – czuwają nad bezpieczeństwem użytkowników, jak i całego systemu,
  • – okablowanie i trasy kablowe – dostosowane do miejsca montażu i warunków, na które będą narażone w trakcie długoletniej pracy instalacji.

 

W jaki sposób magazynowana jest energia wytworzona przez instalację fotowoltaiczną?

Energia z instalacji fotowoltaicznej w większości systemów nie jest i nie musi być magazynowana. Dzięki obowiązującym przepisom większość wykonywanych systemów to instalacje typu „on-grid”, czyli zintegrowane z siecią elektroenergetyczną. Energia produkowana zużywana jest w pierwszej kolejności w naszym budynku, a jej nadwyżki są oddawane do sieci dystrybucyjnej. Prosumenci dzięki ustawowemu systemowi rozliczeń „magazynują” energię w sieci i mogą ją odbierać w ciągu 365 dni. System bilansowania energii (tzw. opusty) jest szczegółowo opisany w przepisach.

Dla systemów o mocy do 10 kW energia bilansowana jest w stosunku 1,0 do 0,8. Czyli za każde wprowadzone do sieci 10 kWh można z sieci odebrać 8 kWh. Natomiast w systemach od 10 do 50 kW energia bilansowana jest w stosunku 1,0 do 0,7. 

Gdzie można montować moduły fotowoltaiczne?

W gospodarstwach domowych i firmach moduły fotowoltaiczne najczęściej montowane są na dachach – warunkuje to zarówno dobra ekspozycja słoneczna, wykorzystanie powierzchni, jak i ekonomia. Systemy dachowe wymagają wykorzystania najmniejszej ilości materiału, a zatem są tańsze od pozostałych. Alternatywnie realizuje się również montaże na ścianach i elewacjach.

W większej skali lub w sytuacji, gdy powierzchnia dachu nie jest wystarczająca, bądź konstrukcja budynku nie pozwala na montaż modułów – realizowane są systemy na gruncie. Tutaj mamy systemy statyczne (przeważająca większość), oraz nadążne (tzw. trackery). Ciekawym rozwiązaniem są również wiaty samochodowe (tzw. carporty), które są świetnym wykorzystaniem przestrzeni parkingowej, poza produkcją energii generują również cień i chronią przed opadami.

Dzięki zmianie przepisów podatkowych osoby fizyczne mogą korzystać z preferencyjnej stawki podatku VAT – 8% dla systemów montowanych nie tylko na dachach, ale również wiatach wolnostojących, czy gruncie. 

Kiedy nie można zainstalować modułów fotowoltaicznych?

W sytuacjach, w których nie pozwala na to stan techniczny budynku. Instalacji nie wykonujemy również w miejscach, gdzie znaczne zacienienia będą miały stały, negatywny wpływ na pracę i wydajność systemu. 

Jakiej instalacji potrzebuję?

Dobranej do własnych, indywidualnych potrzeb i warunków technicznych.

Wbrew obiegowym opiniom, nie tyle moc znamionowa systemu (kWp), co ilość produkowanej energii (kWh) ma tu decydujące znaczenie.

Przy mikroinstalacjach punktem wyjścia, w drodze do niezależności energetyczne powinno być określenie zapotrzebowania na energię elektryczną – najczęściej opracowane na podstawie rachunków za energię lub analiz szacunkowych. Warto tu odnieść się do archiwalnych faktur za energię lub w przypadku nowych budynków – OZC (obliczeń zapotrzebowania cieplnego).

Przykładowe gospodarstwo domowe zużywające rocznie 5000 kWh, potrzebować będzie instalacji fotowoltaicznej mogącej dostarczyć około 5800 kWh/rok. Dzięki temu optymalizujemy inwestycję, maksymalnie zmniejszając rachunki.

Przyjmuje się, że w naszych szerokościach geograficznych z 1 kWp mocy zainstalowanej możemy uzyskać  1000 kWh/rok. Na ten wynik wpływ mają jednak czynniki takie jak: kąt nachylenia, orientacja względem stron świata, zacienienie, sprawność systemu, etc. Dlatego w naszej firmie jesteśmy zdania, że każdy projekt wymaga indywidualnej analizy zakończonej miarodajną symulacją spodziewanego efektu.

Czy w Polsce mamy wystarczającą ilość słońca?

Tak. Średnia roczna wartość nasłonecznienia w Polsce wynosi 990 kWh/m2/rok, natomiast ilość godzin słonecznych dla różnych regionów zawiera się w zakresie od 1314 do 1929. W kontekście użyteczności poprawnie wykonanej instalacji fotowoltaicznej możemy się spodziewać uzysku około 1000 kWh z 1 kWp zainstalowanego w modułach.

Warto nadmienić, iż nasi zachodni sąsiedzi są jednym z liderów w pozyskiwaniu energii ze słońca, a jeden rzut oka na mapę wystarczy, aby przekonać się, że Niemcy posiadają niemal identyczne warunki nasłonecznienia wynikające z tej samej szerokości geograficznej.

Czy instalacja pracuje w pochmurne i zimowe dni?

Tak. Instalacja fotowoltaiczna pracuje codziennie – oczywiście kluczowa dla produkcji jest długość dnia, a ilość dostępnego promieniowania ma wpływ na ilość produkowanej energii. Ogniwa fotowoltaiczne potrafią skutecznie wykorzystać także światło rozproszone, odbite w atmosferze lub przytłumione przez chmury. Oczywistym jest, że największa produkcja przypada na letnią połowę roku (od kwietnia do września) to aż 70% rocznej produkcji.

Warto wiedzieć, że najwyższe chwilowe uzyski występują w okresach wczesnej wiosny – marzec-maj, gdy słońce jest już wysoko, a występują przymrozki. Mamy wówczas dobre nasłonecznienie oraz bardzo dobre chłodzenie modułów – to skrajnie dobre warunki dla produkcji energii.

Jak długo trwa realizacja instalacji, czy wymagane są jakieś zgody?

Czas montażu zależy od wielkości i stopnia skomplikowania instalacji. W przypadku domowych i firmowych mikroinstalacji (systemy o mocy do 50 kWp) prace montażowe trwają przeważnie od 1 do 5 dni roboczych.

Czy prąd ze słońca jest stabilny i do czego można go wykorzystać?

Takenergia z systemu jest stabilna i bezpieczna dla sieci odbiorczej. Moduły fotowoltaiczne generują prąd stały (DC), którego wartości powiązane są bezpośrednio z dostępną energią słoneczną. Dopiero inwerter solarny (falownik) przekształca prąd stały na prąd przemienny (AC) i dostosowuje jego parametry do ściśle zadanych wartości, takich jakie znamy z sieci elektroenergetycznej. 

Dzięki temu nasz własny prąd ze słońca możemy wykorzystać w dowolny sposób – zasilając sprzęt AGD, RTV, używając energii elektrycznej do ogrzewania lub ładowania samochodu.

Czy instalacja będzie pracowała, gdy nastąpi zanik zasilania z sieci dystrybucyjnej?

Nie, sieciowe instalacje fotowoltaiczne (tzw. „on-grid”) współpracujące z siecią dystrybucyjną mają wbudowane zabezpieczenia przed pracą wyspową. W momencie zaniku napięcia lub odstępstwa od określonych parametrów sieci – inwerter solarny ma za zadanie natychmiast wyłączyć produkcję i oczekiwać na stabilizację sieci przed ponownym wznowienie swojej pracy. Jest to norma bezpieczeństwa szczególnie ważna w przypadku naprawy i konserwacji sieci.

Możliwe jest zastosowanie instalacji hybrydowych lub systemów „off-grid”, które nie są podłączone do sieci dystrybucyjnej. Do ich pracy niezbędne są akumulatory lub agregaty prądotwórcze, jednak ze względu na wysokie koszty niewiele osób się na nie decyduje.

Jak długo będzie pracowała instalacja fotowoltaiczna, jakie są gwarancje?

Dobrze wykonane i zaprojektowane systemy mają pracować z określoną wydajnością przez 25-30 lat. 

Wśród najważniejszych gwarancji, zależnie od producentów i komponentów, warto wyróżnić:

  • – moduły fotowoltaiczne 12-25 lat gwarancji produktowej, 25 lat gwarancji na 80-90% mocy znamionowej,
  • – inwertery solarne 5-12 lat gwarancji produktowej, w większości przypadków możliwość rozszerzenia gwarancji do 20-25,
  • – gwarancja montażowa 3 lata,
  • – system montażowy 10 lat.

Jakie znaczenie ma kąt i odchylenie dachu?

W naszych szerokościach geograficznych za optymalną uznaje się ekspozycje modułów fotowoltaicznych na południe pod kątem 35 stopni. Niemniej kąt dachu w przedziale 10-50 stopni jest wystarczająco optymalny dla produkcji i nie wymaga dodatkowych stelaży, które będą go poprawiać. Różnica w uzyskach między kątem 35, a 15 to około 3% w skali roku.

Warto również zwrócić uwage, że choć instalacje w układzie wschód-zachód generują ok. 15% mniej energii w skali roku to generowana w nich energia lepiej dopasowuje się do profilu zużycia. O szczegóły zapytaj naszych ekspertów.

Jakie są wymiary i waga jednego modułu?

Zdecydowana większość standardowych modułów fotowoltaicznych posiada obecnie wymiary około 100 x 175 cm przy wadze 18-20 kg.

Co powinienem wiedzieć o fotowoltaice na etapie budowania nowego domu?

Odpowiedź na to pytanie została szeroko rozwinięta na naszym blogu eksperckim:

FOTOWOLTAIKA – O CZYM WARTO WIEDZIEĆ NA ETAPIE PROJEKTOWANIA DOMU?

Kiedy najlepiej wykonać montaż instalacji?

Każdy moment jest dobry. Im szybciej zdecydujemy się na montaż własnej elektrowni słonecznej, tym szybciej zmniejszymy swoje rachunki za energię. 

Z punktu widzenia rozliczeń – termin montażu nie ma znaczenia. Energia z mikroinstalacji rozliczana jest w okresach rocznych. 

Jak wygląda rozliczenie energii z operatorem sieci dystrybucyjnej?

Rozliczenie energii z siecią dystrybucyjną zostało uregulowane na mocy ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Sprzedawca zobowiązany rozlicza ilość energii wprowadzonej przez prosumenta do sieci wobec ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w stosunku 1,0 do 0,80 dla instalacji o mocy do 10 kW oraz 1,0 do 0,70 dla instalacji o mocy w przedziale 10 – 50 kW. W praktyce w pierwszej kolejności energię produkowaną z instalacji fotowoltaicznej wykorzystują Państwo w domu lub firmie, nadwyżkę zaś oddają do sieci. Z oddanej nadwyżki mogą Państwo odebrać 80 lub 70% energii o dowolnej porze dnia i roku. Energia wprowadzona do sieci rozliczana jest w okresie rocznym. Dzięki temu można traktować sieć jako nasz długoterminowy magazyn energii. Latem, gdy dni są dłuższe energia jest nadprodukowana – zimą zaś pobierana.

W codziennym użytkowaniu nie odczuwa się, skąd w obecnej chwili pochodzi energia zużywana przez nasze odbiorniki. A przepływ energii między mikroinstalacją, a siecią dystrybucyjną odbywa się płynnie i bez zakłóceń.

Czy moduły fotowoltaiczne trzeba myć i odśnieżać?

Co do zasady nie jest to wymagane, chyba że stanowią o tym wyjątkowe cechy projektu – ponadnormatywne zapylenie lub ograniczona nośność dachu. Dla oczyszczenia modułów wystarczające są zazwyczaj intensywne opady deszczu, a śnieg zsuwa się z nich pod wpływem słońca.

Stanowczo odradzamy mycie i odśnieżanie modułów przez osoby niewykwalifikowane oraz przy użyciu sprzętu do tego nieprzeznaczonego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Skontaktuj się z nami

Zostaw swoje dane - oddzwonimy